1
27001pz
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

2
27802ps
No
No
No
No
No
No

3
27103pk
No
No
No
No
No
No

4
27904pg
Yes
No
No
No
No
No

5
27505px
No
No
No
No
No
No